Giải pháp quản lý thông tin, tài liệu, liên lạc D-CMS


Giải pháp quản lý thông tin, tài liệu, liên lạc (D-CMS)

Hệ thống quản lý và chia tài nguyên chung của tổ chức và cung cấp các công cụ giao tiếp chung. Hệ thống như một kho tài liệu được lưu trữ và quản lý tập trung, hỗ trợ người dùng khai thác mọi lúc mọi nơi. Cung cấp kênh thông tin liên lạc giữa tổ chức với nhân viên, giữa nhân viên với nhân viên, giữa một nhóm.

1. Mục đích

- Xây dựng được một kho tài liệu, biểu mẫu chung cho tổ chức.
- Chia sẻ tài nguyên, thông tin, liên lạc của tổ chức.
- Cung cấp công cụ trao đổi giao tiếp trong tổ chức.
- Đảm bảo phân quyền và tính bảo mật cao.

2. Phạm vi áp dụng

- Các cơ quan nhà nước.
- Các tổng công ty.
- Các công ty.

3. Các chức năng

- Quản lý lưu trữ tài liệu, biểu mẫu.
- Tổ chức tài liệu biểu mẫu theo chuyên mục, vấn đề liên quan.
- Phân quyền truy cập tài liệu biể mẫu.
- Quản lý tài nguyên chung.
- Đăng ký sử dụng phòng họp, thiết bị văn phòng.
- Lập lịch sử dụng tài nguyên chung.
- Chia sẻ thông tin, danh bạ của tổ chức.
- Tích hợp kênh thông tin, SMS để trao đổi liên lạc với nhân viên.
- Cung cấp ứng dụng LiveChat.
- Tạo nhóm, trao đổi nhóm trực tuyến.
- Trao đổi truyền nhận file.

Khách hàng