Giải pháp quản lý công việc D-TMS


Giải pháp quản lý công việc (D-TMS)

Hệ thống quản lý công việc và lịch họp, cung cấp một giải pháp tổng thể phục vụ xây dựng văn phòng điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp.

1. Mục đích

- Cung cấp công cụ để quản lý tài nguyên cũng như sắp xếp, đăng ký lịch họp.
- Cung cấp công cụ để quản lý, giao việc và trao đổi thông tin giữa quản lý và nhân viên.
- Từng bước xây dựng tổ chức hoạt động ở dạng văn phòng điện tử.

2. Phạm vi áp dụng

- Các cơ quan nhà nước.
- Các tổng công ty.
- Các công ty.

3. Các chức năng

- Quản lý lịch họp theo từng phòng ban, từng công ty.
- Cập nhật lịch, sự kiện cho cơ quan phòng ban
- Tạo thông báo họp tới cá nhân, nhóm
- Cho phép đính kèm tài liệu, nội dung trao đổi của cuộc họp
- Thông báo lịch họp, nhắc nội dung họp qua kênh thông tin và SMS
- Tích hợp với bảng công việc cá nhân
- Thống kê lịch, sự kiện của cá nhân theo tháng, theo tuần
- Chia sẻ lịch cá nhân
- Quản lý tạo công việc, mô tả mục đích,… tài liệu đính kèm
- Giao việc cho cá nhân, tổ chức chịu quyền quản lý: thời gian xử lý, mức độ ưu tiên, xác định người theo dõi công việc.
- Xử lý công việc, cập nhật kết quả xử lý, báo cáo kết quả, xin ý kiến chỉ đạo
- Tạo theo dõi hồ sơ công việc
- Thống kê công việc, kết quả theo phòng ban, chi nhánh, công ty

Khách hàng