Giải pháp nền tảng ứng dụng Enterprise service bus D-IBIZ


Giải pháp nền tảng ứng dụng Enterprise service bus (D-IBIZ)

Nền tảng ứng dụng D-IBIZ được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật và kiến trúc công nghệ tiên tiến hiện nay. Hỗ trợ các tổ chức Doanh nghiệp trong việc hướng đến dịch vụ và kết nối mạnh mẽ các thành phần ( con người, hệ thống ứng dụng, thiết bị,…) như một mạng xã hội của tổ chức. Các hệ thống được kết nối thông qua iBiz sẽ dễ dàng, không phụ thuộc nền tảng công nghệ, giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả trong vận hành và quản trị.

1. Mục đích

- Xây dựng một nền tảng công nghệ tiên tiến hướng dịch vụ.
- Hỗ trợ việc trao đổi và kết nối giữa các hệ thống khác nhau trong tổ chức trở nên đơn giản và tiện dụng.
- Hỗ trợ công tác quản trị, điều hành dễ dàng và thống nhất.
- Với nhiều ứng dụng hữu ích chạy trên đa nền tảng, tạo ra một mạng xã hội thu nhỏ của tổ chức với mối quan hệ giữa: Lãnh đạo – Quản lý – Nhân viên – khách hàng – các hệ thống ứng dụng trong tổ chức.

2. Phạm vi áp dụng

- Hầu hết các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nâng cấp lên nền tảng Service bus.

3. Các chức năng

- Cung cấp nền tảng ứng dụng hướng dịch vụ cho tổ chức
- Giám sát và điều hướng các thông điệp trao đổi giữa các thành phần trong tổ chức
- Cung cấp phương pháp luận để tổ chức dễ dàng phát triển các ứng dụng kết nối với nền tảng D-IBIZ
- Thực hiện chuyển đổi các giao thức khác nhau, các nền tảng công nghệ khác nhau có thể trao đổi dễ dàng.

Khách hàng