Giải pháp báo cáo D-IREPORT


Giải pháp báo cáo (D-IREPORT)

Hệ thống quản trị thông tin và cung cấp giải pháp trình diễn báo cáo động. Giải pháp D-IReport đem đến cho khách hàng một công cụ xây dựng báo cáo động, tổng hợp số liệu và chạy báo cáo từ nhiều nguồn, nhiều hệ thống tác nghiệp khác nhau. Rất phù hợp với hệ thống khai thác báo cáo tổng hợp theo mô hình tổ chức phân cấp, xây dựng các báo cáo phục vụ quản trị.

1. Mục đích

- Xây dựng được kho dữ liệu, tổng hợp từ các hệ thống và nguồn dự liệu khác nhau.
-Tự động hóa việc thu thập số liệu và tự động lên báo cáo.
-Mềm dẻo trong việc hiệu chỉnh và bổ sung các mẫu báo cáo.
-Mềm dẻo trong việc trình diễn báo cáo với nhiều chỉ tiêu khác nhau.
-Hỗ trợ đa dạng các loại báo cáo.

2. Phạm vi áp dụng

- Các cơ quan nhà nước.
- Các tổng công ty.
- Các công ty.

3. Các chức năng

- Hệ thống, công cụ quản lý các báo cáo động.
- Các chức năng quản lý, khai báo thuộc tính, bộ chỉ tiêu cho báo cáo.
- Phân quyền truy cập báo cáo theo nhu cầu thực tế.
- Quản lý và phê duyệt các nguồn dữ liệu được lấy về.
- Chức năng đăng ký các dịch vụ lấy dữ liệu.
- Chức năng định nghĩa proxy và mapping chỉ tiêu.
- Chức năng phát triển thêm các dịch vụ và cấu trúc dữ liệu từ hệ thống khác lấy về.

Khách hàng